nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Cách thức họp đại hội cổ đông khi thành lập doanh nghiệp

Cách thức họp đại hội cổ đông khi thành lập doanh nghiệp

Đối với nhiều doanh nghiệp cổ phần việc họp đại hội đồng cổ đông khi thành lập doanh nghiệp là một trong những yêu cầu quan trọng. Họp đại hội đồng quyết định đến mọi hoạt động cũng như các yếu tố khác liên quan đến chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

 

Doanh nghiệp cổ phần được đánh giá quan trọng ở chính thành phần cổ đông của doanh nghiệp. Việc xác định được thành phần cổ đông của doanh nghiệp chính là xác định được tiêu chí và yêu cầu quan trọng khi họp hội đồng.

Theo đó so với quy định cũ, Luật doanh nghiệp mới 2014 đã quy định về việc thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó có cả việc thành lập hội đồng cổ đông. Việc điều chỉnh họp hội đồng chia làm ba giai đoạn: chuẩn bị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, tiến hành họp đại hội đồng cổ đông, sau đó là thông qua quyết định họp đại hội đồng cổ đông.

Việc tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đồng sẽ hướng đến những quyết sách và chiến lược phát triển cho doanh nghiệp cũng như hoạch định chương trình phát triển cho từng giai đoan; quyết định thành viên đại hội đồng cùng những vấn đề và chỉ tiêu liên quan.

Đồng thời, việc lấy phiếu cũng như quyết định về các thành phần chủ chốt của đại hội cổ đông cũng là một trong những thủ tục quan trọng trong đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, việc bán cổ phần hay thu mua cổ phần, vị trí và chức vụ cũng được quyết định bởi số cổ phần mà cổ đông ấy nắm giữ.

Do đó, nói đến cách thức trong việc họp hội đồng cổ đông thì cần có văn bản triệu tập đại hội cổ đông, thông qua lý do triệu tập đại hội đồng. Sau đó tiến hành biểu quyết lấy ý kiến của các cổ đông thành viên.

Thành lập doanh nghiệp vững chắc nhất là đối với doanh nghiệp cổ phần thì đòi hỏi quý doanh nghiệp cần nắm vững đến đại hội cổ đông cũng như nhiều vấn đề khác liên quan.  Quý doanh nghiệp cũng cần cân nhắc khi nào họp hội đồng cổ đồng vì mỗi lần triệu tập một đại hội cổ đông sẽ tốn kém rất nhiều chi phí khác liên quan.