nấu món ngon

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Khoa học công nghệ là ngành khá đặc biệt và có vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước. Vì thế thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ yều cầu người đi đăng kí thành lập phải thật cẩn thận.

Để thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ một cách đúng thủ tục thì rất khó khăn bởi nó có nhiều quy định chồng chéo nhau rất phúc tạp. Vì vậy, ngày càng nhiều người tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ để có được sự hỗ trợ nhanh nhất và đảm bảo hợp pháp nhất.

1. Trình tự để thành lập một doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ


Trình tự hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ như sau:
-Đối với các doanh nghiệp khoa học công nghệ không phải công lập.
+Lập hồ sơ để đăng kí kinh doanh cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
+Sau khi đã được thành lập doanh nghiệp cần lập hồ sơ đăng kí chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ và gửi cho Sở Khoa học công nghệ tại địa phương. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ
-Đối với các doanh nghiệp khoa học công nghệ công lập.
+Xây dựng đề án chuyển đổi tổ chức cũng như hoạt động để thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
+Lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật và tiến hành đăng kí kinh doanh.
+Sau khi đã được thành lập doanh nghiệp cần lập hồ sơ đăng kí chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ và gửi cho Sở Khoa học công nghệ tại địa phương. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

2. Hồ sơ đăng kí chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ.
-Để hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ ( trừ các tổ chức công lập cần phải có hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ. Hồ sơ này bao gồm:
+Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ.
+Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.
+Dự án kinh doanh và sản xuất.
-Còn để hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ đối với các doanh nghiệp công lập thì ngoài 3 loại giấy tờ kể trên thì phải có thêm Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để có thể phê duyệt cho các dự án sản xuất và kinh doanh.

3. Đăng ký và cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
-Sở Khoa học và Công nghệ tạc các tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính sẽ chịu trách nhiệm xem xét, cấp, kiểm tra và thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
-Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xem xét, thẩm định tính chân thực và hợp lệ của hồ sơ sau đó cấp giáy chứng nhận cho doanh nghiệp. Còn nếu sau thời hạn đó mà Sở Khoa học và Công nghệ vẫn chưa cấp giấy thì phải giải thích rõ ràng lý do bằng văn bản.
-Doanh nghiệp không tốn lệ phí khi đăng ký cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
-Giấy chứng nhân doanh nghiệp khoa học công nghệ cũng có giá trị tương đồng với giấy đăng kí hoạt động khoa học và công nghệ.